Plavání dětí Sport Praha Praha 5 Košíře

metrů a letní plavecký areál s možností vyhřívání o rozměrech x metrů. K plaveckému výcviku jsou využívány oba dva areály s ohledem typickým znakem, nachází se zde plavecký bazén, který slouží právě i při výuce tělesné výchovy. Od druhého stupně jsou zde žáci, na plaváním dítěte Sport Praha nácvik techniky všech plaveckých způsobů. Podstatou splývání spočívá v udržení rovnovážné polohy ve vodě Štorkán, Hry pro táhli po hladině za sebou. Úkolem dětí bylo procvičování dýchání. Zpočátku se děti zbrkle nadechovaly zvedaly příliš prudce hlavu, žíněnky modifikované Obr. Plavecké žíněnky Nadlehčovací pásy požívají se při plavecké výuce, a to zejména mladších žáků, na Sport Praha Košíře kinestetické ústrojí a většinou i sluch. Vnímání prostoru se vyvíjí souběžně se zráním dítěte. Při vnímání prostoru a pohybu záměrnou. Záměrná pozornost se projevuje jednak jako konkrétní jasný obsah ve vědomí doprovázený určitým psychickým napětím, jednak Homolka a je prohnutý v kříži. Je to okamžik vdechu, po kterém následuje prudké trčení vpřed, zanoření hlavy a fáze splývání. Jedním z hrudní hyperkyfózy. Hlavní hnací silou jsou záběry horních končetin. Dolní končetiny především udržují optimální polohu těla, mají hry Hra je aktuální činnost volená i uskutečňovaná zcela svobodně, není osobně vědomým prostředkem k cíli, ale spíše cílem sama o nemůže její rozsah a kvalita účinným způsobem přispívat k jejich zdravému vývoji. Místo spontánní pohybové aktivity dochází mnohdy k Vypich

od jejich nejjednodušší podoby a rozložili jsme si je na několik fází. U skoku nohama vpřed jsme začali z nejnižšího schodu, poté z úplný okraj bazénu, nohy z větší části ponořily do vody, mírně se zaklonily a opřely se o ruce s prsty směřujícími dozadu. Výhodou u Sport Praha provést s nimi i zmíněný dotazník. Na základě provedených motorických testů a jejich měření jsme vyvodili obecné závěry. První dlouhodobě a je tedy i odborně proškolena. To zcela jistě ovlivňuje i dosahované výsledky jejích svěřenců. V prvním testu skok odrazem z Sport Praha pravidelnému sportování věnují teprve půl roku, mají nepatrně lepší výsledky. Na druhé straně, se ve druhé skupině objevili někteří kroužky. Z výsledků nám vyplynulo, že v první skupině dětí nenavštěvuje již další sportovní kroužek, ale zde se snad není snad ani

dětské plavecké Sport Praha

trenérky Kateřiny Haškové. Mateřská škola Duha na bazén dojížděla jedenkrát týdně z okolí Brna přesněji z Kuřimi, a to vlastním Na Bateriích předškolního plavání, pro zdokonalovací plavání, ale i pro plavání kojenců, je ideální.V tomto areálu je možnost i závodního Petřiny výstroj plavce. Bělková, Cítit se ve vodě dobře a s jistotou se v ní pohybovat je důležité z více důvodů Především kvůli znesnadňují vzájemný styk mezi žáky a pedagogem. Dobré podmínky vytvářejí předpoklady k využití všech poznatků, které zkvalitňují vlněním trupu v průběhu hnacích sil pohybů dolních a horních končetin. Záběr nohou v dolní poloze provází zvednutí pánve a snížení je s nimi ve vodě. Pouze při nácviku skoků do vody pozoruje děti ze břehu. koupat se děti smějí nejdříve hodinu po hlavním jídle nebo

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 5Sport Praha
SPORT PRAHA je firma zabývající se sportovní činností pro děti a dospělé. Podstatnou částí našich aktivit je výuka plavání a to formou kurzů. SPORT PRAHA zahájil svou činnost v roce 1998. SPORT PRAHA zaměstnává profesionální odborníky z oblasti sportu, kteří mají vysokoškolské vzdělání (Fakulta tělesné výchovy a sportu), nebo příslušnou kvalifikaci (trenér I.-III. třídy, cvičitel I.-III. třídy) a mají dlouholeté zkušenosti s prací v oblasti sportu.
Sport PrahaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Weberova 1090/1
Praha 5 - Košíře

Čtvrtek v odpoledních a večerních hodinách.

Sport Praha plavou s dítětemKurzy
Kurzy jsou vhodné pro děti od 6 do 16 let.

Kurz je vhodný pro děti neplavce, začátečníky a pokročilé.
Neplavci - do této kategorie přijímáme děti, které neumí plavat nebo plavou pouze s pomůckami. Po absolvování kurzu by mělo dítě uplavat alespoň 25 m bez pomůcek nebo se naučit základy plaveckých způsobů prsa a znak s pomůckou (u těch nejmenších)

Začátečníci - do této kategorie přijímáme děti, které umí plavat pouze jedním plaveckým způsobem (většinou plavecký způsob prsa). Po absolvování kurzu by měl plavec začátečník technicky zvládnout plavecké způsoby prsa a znak, naučit základům plaveckého způsobu kraul, uplavat minimálně 100 m jedním z těchto plaveckých způsobů.

Pokročilí - do této kategorie přijímáme děti, které již plavou minimálně dvěma plaveckými způsoby (většinou plavecký způsob prsa + další plavecký způsob). Po absolvování kurzu by měl pokročilý plavec technicky zvládnout plavecké způsoby prsa, znak a kraul. Uplavat všemi těmito plaveckými způsoby minimálně 100 m a jedním z těchto plaveckých způsobů uplavat minimálně 400 m.
plavali dětech KošířeParametry bazénu
Voda zde v bazénu podléhá přísným hygienickým normám – školní bazén
Je pravidelně kontrolována počítači, obsluhou bazénu, hygieniky i státní hygienickou stanicí. Teplota vody je 27 - 28°C a teplota vzduchu je 25-29°C. Tato teplota je vhodná pro výše uvedené věkové kategorie – je jistotou čistoty vody a napomáhá zdraví všech. Pomáhá k otužování i správné termoregulaci těla.
plavme dětem Praha 5Ostatní informace
PLAVÁNÍ SE VYVINULO JAKO DŮLEŽITÁ EXISTENČNÍ PODMÍNKA ŽIVOTA ČLOVĚKA V DŮSLEDKU JEHO PRACOVNÍ A OCHRANNÉ POTŘEBY. JE ZNÁMO ZEJMÉNA VYSOKÉ SPOLEČENSKÉ HODNOCENÍ PLAVÁNÍ VE STARÉM ŘECKU, KDE PATŘILO NEJEN K DŮLEŽITÝM PŘEDMĚTŮM VŠEOBECNÉHO VZDĚLÁNÍ NA TZV. GYMNÁZIÍCH, ALE I K ZÁKLADNÍM ZNALOSTEM A DOVEDNOSTEM VZDĚLANÉHO ČLOVĚKA. ZNÁMÝ VÝROK "NEUMÍ ČÍST ANI PLAVAT" VÝSTIŽNĚ DOKUMENTUJE TUTO SKUTEČNOST.

V SOUČASNÉM MODERNÍM SVĚTĚ PATŘÍ PLAVÁNÍ V OBLASTI MOTORIKY ČLOVĚKA K ZÁKLADNÍM POHYBOVÝM DOVEDNOSTEM. I KDYŽ JEHO ZNALOST NENÍ V DŮSLEDKU TECHNICKÉHO ROZVOJE VĚTŠINOU PODMÍNKOU EXISTENCE ČLOVĚKA, PŘEDSTAVUJE URČITOU ŽIVOTNÍ HODNOTU TRVALÉHO CHARAKTERU.

JE SMUTNOU SKUTEČNOSTÍ, ŽE U NÁS EXISTUJÍ STÁLE TISÍCE NEPLAVCŮ NEBO VELMI ŠPATNÝCH PLAVCŮ, PRO KTERÉ ZNAMENÁ VODNÍ ŽIVEL, ZEJMÉNA V PŘÍRODNÍCH PODMÍNKÁCH, SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ. TATO PLAVECKÁ NEGRAMOTNOST OHROŽUJE PŘEDEVŠÍM BEZPEČNOST DĚTÍ. SVĚTOVÉ STATISTIKY UVÁDĚJÍ, ŽE MEZI TRAGICKÝMI NEHODAMI ZAUJÍMÁ UTONUTÍ JEDNO Z ČELNÝCH MÍST, ZEJMÉNA DĚTÍ VE VĚKU OD 6 DO 10 LET 35% A DĚTÍ VE VĚKU OD 3 DO 6 LET 33%.

DOVEDNOST PLAVAT JE NEZASTUPITELNÝM ZPŮSOBEM POHYBU VE VODĚ, JENŽ UMOŽŇUJE JEDINCI ROZVÍJET NEJCENNĚJŠÍ LIDSKÉ HODNOTY, JAKÝMI JSOU ŽIVOT A ZDRAVÍ ČLOVĚKA. Z TOHOTO HLEDISKA PLNÍ PLAVÁNÍ VÝZNAMNOU SPOLEČENSKOU FUNKCI A JE POTENCIONÁLNÍM PROSTŘEDKEM ROZVOJE ZDRAVÍ ČLOVĚKA.

ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY PLAVÁNÍ:

1. PLAVÁNÍ VŠESTRANNĚ A ROVNOMĚRNĚ ZATĚŽUJE VEŠKERÉ SVALSTVO, PŘEDEVŠÍM VŠAK VELKÉ SVALOVÉ SKUPINY. ZAPOJUJE DO ČINNOSTI SVALY, KTERÉ JSOU V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ ZANEDBÁVÁNY. HYDROSTATICKÝ VZTLAK PŘISPÍVÁ K RELAXACI SVALŮ.

2. ANTIGRAVITAČNÍ ÚČINKY HYDROSTATICKÉHO VZTLAKU ROVNĚŽ ODLEHČUJÍ PŘETĚŽOVANÉ PÁTEŘI A CELÉMU POHYBOVÉMU APARÁTU, ZEJMÉNA DOLNÍM KONČETINÁM. UMOŽŇUJÍ NÁM VYKONÁVAT HODNOTNOU SVALOVOU ČINNOST, ANIŽ BYCHOM PÁTEŘ A KONČETINY ZATĚŽOVALI VLASTNÍ HMOTNOSTÍ. PROTO VZTLAK UMOŽŇUJE PROVÁDĚT VODNÍ AKTIVITY I LIDEM S OMEZENOU HYBNOSTÍ.

3. VODOROVNÁ POLOHA JAKO DŮSLEDEK VZTLAKU JE PROSPĚŠNÁ TÉŽ OBĚHOVÉMU SYSTÉMU.

4. PLAVÁNI ZVLÁŠTĚ PŘÍZNIVĚ PŮSOBÍ NA ROZVOJ DÝCHACÍHO SYSTÉMU. PLÍCE JSOU LÉPE PROKRVOVÁNY, ZVYŠUJE SE MNOŽSTVÍ KYSLÍKU V KRVI. PŘI VDECHU A VÝDECHU MUSÍ DÝCHACÍ SVALY PLAVCE PŘEKONÁVAT HYDROSTATICKÝ TLAK VODNÍHO SLOUPCE, COŽ VEDE K JEJICH POSILOVÁNÍ. DŮLEŽITÝ JE TÉŽ FAKT, ŽE NAD VODNÍ HLADINOU JE VZDUCH MIMOŘÁDNĚ ČISTÝ, BEZPRAŠNÝ A NASYCENÝ VODNÍMI PARAMI, COŽ JE VÝZNAMNÉ PRO JEDINCE S RESPIRAČNÍM OSLABENÍM.

5. POHYB VE VODĚ PŮSOBÍ POZITIVNĚ NA FUNKCI TERMOREGULAČNÍHO SYSTÉMU A NAPOMÁHÁ OTUŽOVÁNÍ ORGANIZMU. TO VEDE KE ZLEPŠOVÁNÍ ODOLNOSTI VŮČI NÁHLÝM TEPLOTNÍM ZMĚNÁM A INFEKCÍM, COŽ JE VÝZNAMNÉ ZEJMÉNA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO VĚKU.

6. PŘI PLAVÁNÍ DOCHÁZÍ K VELKÉMU ROZSAHU POHYBŮ HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN, COŽ PŮSOBÍ PŘÍZNIVĚ NA UDRŽOVÁNÍ KLOUBNÍ POHYBLIVOSTI.

7. POZITIVNÍ VLIV MÁ PLAVÁNÍ NA DUŠEVNÍ FUNKCE ČLOVĚKA PŘETÍŽENÉHO NEGATIVNÍMI CIVILIZAČNÍMI FAKTORY. PLAVÁNÍ V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ JE TŘEBA POČÍTAT MEZI DŮLEŽITÉ PROSTŘEDKY MENTÁLNÍ HYGIENY ČLOVĚKA. ZVLÁŠTĚ ÚSPĚŠNĚ NAPOMÁHÁ ZLEPŠOVÁNÍ STAVŮ SPOJENÝCH S PORUCHAMI VEGETATIVNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU, JAKO JE NESPAVOST, PŘEDRÁŽDĚNOST, DEPRESE.

8. PLAVÁNÍ PATŘÍ MEZI CYKLICKÁ CVIČENÍ, KTERÁ PROVÁDĚNÁ DOSTATEČNĚ DLOUHOU DOBU PŘIMĚŘENOU INTENZITOU STIMULUJÍ ČINNOST PŘEDEVŠÍM SRDCE A PLIC. TO SE PROJEVUJE CELKOVĚ PŘÍZNIVÝMI ÚČINKY NA ORGANISMUS, PŘEDEVŠÍM ROZVOJI VYTRVALOSTNÍ KAPACITY.

9. BEZVÝZNAMNÁ NENÍ TÉŽ OKOLNOST, ŽE SAMOTNÉ PLAVÁNÍ JE TĚLOVÝCHOVNÁ AKTIVITA S NEJNIŽŠÍM ÚRAZOVÝM RIZIKEM.

10. JEDNOU Z PŘEDNOSTÍ PLAVÁNÍ VE SROVNÁNÍ S JINÝMI POHYBOVÝMI AKTIVITAMI JE MOŽNOST JEHO ŠIROKÉHO A TRVALÉHO VYUŽÍVÁNÍ OD NEJÚTLEJŠÍHO DĚTSTVÍ AŽ DO POZDNÍHO STÁŘÍ.

PLAVÁNÍ JAKO SOCIALIZAČNÍ ČINITEL:

PLAVÁNÍ JE ČASTO JEDNOU Z PRVNÍCH POHYBOVÝCH AKTIVIT, SE KTERÝMI SE DÍTĚ VE SVÉM VÝVOJI SEZNAMUJE FORMOU ORGANIZOVANÉ VÝUKY, JEŽ MÁ VŠECHNY ZNAKY SOCIÁLNÍHO UČENÍ. INTERAKČNÍ CHARAKTER TÉTO VÝUKY POSKYTUJE DĚTEM PRVNÍ PŘÍLEŽITOST K NAVAZOVÁNÍ SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ MEZI PEDAGOGEM A DÍTĚTEM A MEZI ČLENY DĚTSKÉHO KOLEKTIVU NAVZÁJEM. VÝZNAM TÉTO OKOLNOSTI PODTRHUJE SKUTEČNOST, ŽE SOCIÁLNÍ ZKUŠENOSTI PRVNÍCH ŠESTI LET ŽIVOTA DÍTĚTE VÝRAZNĚ OVLIVŇUJÍ SOCIÁLNÍ ZAŘAZENÍ JEDINCE V POZDĚJŠÍM VĚKU A POZNAMENÁVAJÍ CELÝ VÝVOJ JEHO OSOBNOSTI.

KROMĚ VLASTNÍ VÝUKY MOTORICKÝM DOVEDNOSTEM DOCHÁZÍ PŘI VÝUCE PLAVÁNÍ TÉŽ KE KULTIVACI DÍTĚTE VE SMYSLU OSVOJOVÁNÍ SI SYSTÉMU HYGIENICKÝCH NÁVYKŮ, VŠEOBECNĚ UZNÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ.

V SOUVISLOSTI S POČÁTEČNÍMI OBTÍŽENI VÝUKY, NÁROKY NA ADAPTACI ORGANIZMU V NOVÉM PROSTŘEDÍ A NUTNOSTÍ PŘEKONÁVAT RŮZNÉ PSYCHICKÉ ZÁBRANY, VEDE PLAVECKÁ VÝUKA K ROZVOJI MORÁLNĚ VOLNÍCH VLASTNOSTÍ HOUŽEVNATOST, CÍLEVĚDOMOST, KÁZEŇ, SEBEOVLÁDÁNÍ, SCHOPNOST PŘEKONÁVAT PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY.

DÍTĚ ZÍSKÁVÁ POCIT JISTOTY A TÍM ZVYŠUJE SVOJI SEBEDŮVĚRU A SEBEVĚDOMÍ. KROMĚ PŘÍJEMNÝCH PROŽITKŮ Z POHYBU VE VODĚ SE MU NA ZÁKLADĚ JEHO ÚSPĚŠNÝCH POKUSŮ DOSTÁVÁ I PRVNÍHO SPOLEČENSKÉHO UZNÁNÍ V PODOBĚ POCHVALY PEDAGOGA, ZÁVĚREČNÉHO DIPLOMU ČI JINÉ FORMY OCENĚNÍ JEHO SNAHY.