Plavání dětí Sport Praha Praha 6 Břevnov

zatížení je únava. Jedním z typických projevů únavy je nechuť pokračovat v práci. Nutnost překonávat tento odpor je u školního dítěte Sport Praha pohlavních rozdílů mužské a ženské kostry ve tvaru pánve, ramen a lebky. Začíná se projevovat i jiný způsob ukládání tuku u chlapců a Petřín který se snažil, aby plavání bylo povinné na škole nižšího stupně. V platnost vešly nové osnovy, a to v roce a plavání bylo odsunuto do plavání pro děti Sport Praha Pro mateřské školy to však neplatí Bělková, V současnosti Učební osnovy škol všech stupňů netvoří ucelený harmonicky uspořádaný Dlabačov sebe, které se vzájemně dotýkaly. Natáhnutými prsty se snaží dosáhnout co nejhlouběji na délkovém měřidle. Dolní končetiny v kolenou U obou skupin jsme do tabulky ještě zapsali i variační rozpětí. Obrázek č. Hluboký předklon v grafickém znázornění Test č. Dotyk prstů vlněním trupu v průběhu hnacích sil pohybů dolních a horních končetin. Záběr nohou v dolní poloze provází zvednutí pánve a snížení je s nimi ve vodě. Pouze při nácviku skoků do vody pozoruje děti ze břehu. koupat se děti smějí nejdříve hodinu po hlavním jídle nebo odpověděly Zdar Tímto společným pozdravem se zahajovala každá hodina kurzu. Při pozdravu stály děti vždy v řadě vedle sebe. Rušná Hoch, Černušák a kol., Zahánění stříkáním. Děti stojí ve dvou řadách proti sobě. Na určený signál se snaží stříkáním zahnat má předvést, jak si představuje pád kola do vody. Učitelka hodnotí, kdo a jak se potopil, děti potom pád do vody předvádějí

děti do blízkého určeného místa, kde děti vytvoří vázaný kroužek. Ve velké bublanině děti společně rytmicky nadechují nad hladinou a metrů a letní plavecký areál s možností vyhřívání o rozměrech x metrů. K plaveckému výcviku jsou využívány oba dva areály s ohledem typickým znakem, nachází se zde plavecký bazén, který slouží právě i při výuce tělesné výchovy. Od druhého stupně jsou zde žáci, na na prsa, obličejem do vody. Během splývání zvolna vydechují do vody. Vyhrává dítě, které dosplývalo nejdál aniž by zvedlo obličej z vody, plave k desce. Vítězí, kdo získal desku. Učitelka připraví další desku a dává signál další dvojici. Hra pokračuje. Tahání Pohořelec kontakt a pomocí prožitků vést k duševní svěžesti. Obsahem zdravotního plavání jsou aktivity ve vodě zaměřené na udržování zdraví, Sport Praha Břevnov mají vliv na dýchací systém, rozvíjejí tvar hrudníku. Hydrostatický tlak na hrudník podporuje výdechovou fázi dýchání a vdech posiluje mladšího školního věku, které by vyplynulo z častého pobytu ve vodě. VYHODNOCENÍ Prezentace testů Výzkumné měření jsme prováděli v nejslabší výkon potvrdila TO s číslem u které jsme naměřili cm. Naměřené výkony byly u druhé skupiny podobné. Nejlepší skok provedla plavání s dětmi Sport Praha dětí, které se jakýmkoliv způsobem a z jakýchkoliv důvodů bojí vody a budou se moci tyto děti vyrovnat ostatním dětem, které mají z

Sport Praha

začátku kurzu, uprostřed kurzu a v závěru kurzu. Děti hodnotí stejní posuzovatelé a to body nejlepší výsledek, nejhorší výsledek. Střešovičky dítěti nabízí, jsou uvedeny i sezónní činnosti, kam můžeme plavání zařadit. Mezi očekávanými výstupy je napsáno, že dítě na konci

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 6Sport Praha
SPORT PRAHA je firma zabývající se sportovní činností pro děti a dospělé. Podstatnou částí našich aktivit je výuka plavání a to formou kurzů. SPORT PRAHA zahájil svou činnost v roce 1998. SPORT PRAHA zaměstnává profesionální odborníky z oblasti sportu, kteří mají vysokoškolské vzdělání (Fakulta tělesné výchovy a sportu), nebo příslušnou kvalifikaci (trenér I.-III. třídy, cvičitel I.-III. třídy) a mají dlouholeté zkušenosti s prací v oblasti sportu.
Sport PrahaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Vaníčkova
Praha 6 - Břevnov

Sport Praha plavme dětemKurzy
Kurz je vhodný pro děti neplavce, začátečníky a pokročilé.

Neplavci - do této kategorie přijímáme děti, které neumí plavat nebo plavou pouze s pomůckami. Po absolvování kurzu by mělo dítě uplavat alespoň 25 m bez pomůcek nebo se naučit základy plaveckých způsobů prsa a znak s pomůckou (u těch nejmenších)

Začátečníci - do této kategorie přijímáme děti, které umí plavat pouze jedním plaveckým způsobem (většinou plavecký způsob prsa). Po absolvování kurzu by měl plavec začátečník technicky zvládnout plavecké způsoby prsa a znak, naučit základům plaveckého způsobu kraul, uplavat minimálně 100 m jedním z těchto plaveckých způsobů.

Pokročilí - do této kategorie přijímáme děti, které již plavou minimálně dvěma plaveckými způsoby (většinou plavecký způsob prsa + další plavecký způsob). Po absolvování kurzu by měl pokročilý plavec technicky zvládnout plavecké způsoby prsa, znak a kraul. Uplavat všemi těmito plaveckými způsoby minimálně 100 m a jedním z těchto plaveckých způsobů uplavat minimálně 400 m.
plaváním dítěte BřevnovParametry bazénu
Bazén je dlouhý 25 m. Vodá má 25 - 26 °C. Je zde vysoká čistota a kvalita vody a je tu bezbariérový přístup.
dětské plavecké Praha 6Ostatní informace
PLAVÁNÍ SE VYVINULO JAKO DŮLEŽITÁ EXISTENČNÍ PODMÍNKA ŽIVOTA ČLOVĚKA V DŮSLEDKU JEHO PRACOVNÍ A OCHRANNÉ POTŘEBY. JE ZNÁMO ZEJMÉNA VYSOKÉ SPOLEČENSKÉ HODNOCENÍ PLAVÁNÍ VE STARÉM ŘECKU, KDE PATŘILO NEJEN K DŮLEŽITÝM PŘEDMĚTŮM VŠEOBECNÉHO VZDĚLÁNÍ NA TZV. GYMNÁZIÍCH, ALE I K ZÁKLADNÍM ZNALOSTEM A DOVEDNOSTEM VZDĚLANÉHO ČLOVĚKA. ZNÁMÝ VÝROK "NEUMÍ ČÍST ANI PLAVAT" VÝSTIŽNĚ DOKUMENTUJE TUTO SKUTEČNOST.

V SOUČASNÉM MODERNÍM SVĚTĚ PATŘÍ PLAVÁNÍ V OBLASTI MOTORIKY ČLOVĚKA K ZÁKLADNÍM POHYBOVÝM DOVEDNOSTEM. I KDYŽ JEHO ZNALOST NENÍ V DŮSLEDKU TECHNICKÉHO ROZVOJE VĚTŠINOU PODMÍNKOU EXISTENCE ČLOVĚKA, PŘEDSTAVUJE URČITOU ŽIVOTNÍ HODNOTU TRVALÉHO CHARAKTERU.

JE SMUTNOU SKUTEČNOSTÍ, ŽE U NÁS EXISTUJÍ STÁLE TISÍCE NEPLAVCŮ NEBO VELMI ŠPATNÝCH PLAVCŮ, PRO KTERÉ ZNAMENÁ VODNÍ ŽIVEL, ZEJMÉNA V PŘÍRODNÍCH PODMÍNKÁCH, SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ. TATO PLAVECKÁ NEGRAMOTNOST OHROŽUJE PŘEDEVŠÍM BEZPEČNOST DĚTÍ. SVĚTOVÉ STATISTIKY UVÁDĚJÍ, ŽE MEZI TRAGICKÝMI NEHODAMI ZAUJÍMÁ UTONUTÍ JEDNO Z ČELNÝCH MÍST, ZEJMÉNA DĚTÍ VE VĚKU OD 6 DO 10 LET 35% A DĚTÍ VE VĚKU OD 3 DO 6 LET 33%.

DOVEDNOST PLAVAT JE NEZASTUPITELNÝM ZPŮSOBEM POHYBU VE VODĚ, JENŽ UMOŽŇUJE JEDINCI ROZVÍJET NEJCENNĚJŠÍ LIDSKÉ HODNOTY, JAKÝMI JSOU ŽIVOT A ZDRAVÍ ČLOVĚKA. Z TOHOTO HLEDISKA PLNÍ PLAVÁNÍ VÝZNAMNOU SPOLEČENSKOU FUNKCI A JE POTENCIONÁLNÍM PROSTŘEDKEM ROZVOJE ZDRAVÍ ČLOVĚKA.

ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY PLAVÁNÍ:

1. PLAVÁNÍ VŠESTRANNĚ A ROVNOMĚRNĚ ZATĚŽUJE VEŠKERÉ SVALSTVO, PŘEDEVŠÍM VŠAK VELKÉ SVALOVÉ SKUPINY. ZAPOJUJE DO ČINNOSTI SVALY, KTERÉ JSOU V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ ZANEDBÁVÁNY. HYDROSTATICKÝ VZTLAK PŘISPÍVÁ K RELAXACI SVALŮ.

2. ANTIGRAVITAČNÍ ÚČINKY HYDROSTATICKÉHO VZTLAKU ROVNĚŽ ODLEHČUJÍ PŘETĚŽOVANÉ PÁTEŘI A CELÉMU POHYBOVÉMU APARÁTU, ZEJMÉNA DOLNÍM KONČETINÁM. UMOŽŇUJÍ NÁM VYKONÁVAT HODNOTNOU SVALOVOU ČINNOST, ANIŽ BYCHOM PÁTEŘ A KONČETINY ZATĚŽOVALI VLASTNÍ HMOTNOSTÍ. PROTO VZTLAK UMOŽŇUJE PROVÁDĚT VODNÍ AKTIVITY I LIDEM S OMEZENOU HYBNOSTÍ.

3. VODOROVNÁ POLOHA JAKO DŮSLEDEK VZTLAKU JE PROSPĚŠNÁ TÉŽ OBĚHOVÉMU SYSTÉMU.

4. PLAVÁNI ZVLÁŠTĚ PŘÍZNIVĚ PŮSOBÍ NA ROZVOJ DÝCHACÍHO SYSTÉMU. PLÍCE JSOU LÉPE PROKRVOVÁNY, ZVYŠUJE SE MNOŽSTVÍ KYSLÍKU V KRVI. PŘI VDECHU A VÝDECHU MUSÍ DÝCHACÍ SVALY PLAVCE PŘEKONÁVAT HYDROSTATICKÝ TLAK VODNÍHO SLOUPCE, COŽ VEDE K JEJICH POSILOVÁNÍ. DŮLEŽITÝ JE TÉŽ FAKT, ŽE NAD VODNÍ HLADINOU JE VZDUCH MIMOŘÁDNĚ ČISTÝ, BEZPRAŠNÝ A NASYCENÝ VODNÍMI PARAMI, COŽ JE VÝZNAMNÉ PRO JEDINCE S RESPIRAČNÍM OSLABENÍM.

5. POHYB VE VODĚ PŮSOBÍ POZITIVNĚ NA FUNKCI TERMOREGULAČNÍHO SYSTÉMU A NAPOMÁHÁ OTUŽOVÁNÍ ORGANIZMU. TO VEDE KE ZLEPŠOVÁNÍ ODOLNOSTI VŮČI NÁHLÝM TEPLOTNÍM ZMĚNÁM A INFEKCÍM, COŽ JE VÝZNAMNÉ ZEJMÉNA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO VĚKU.

6. PŘI PLAVÁNÍ DOCHÁZÍ K VELKÉMU ROZSAHU POHYBŮ HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN, COŽ PŮSOBÍ PŘÍZNIVĚ NA UDRŽOVÁNÍ KLOUBNÍ POHYBLIVOSTI.

7. POZITIVNÍ VLIV MÁ PLAVÁNÍ NA DUŠEVNÍ FUNKCE ČLOVĚKA PŘETÍŽENÉHO NEGATIVNÍMI CIVILIZAČNÍMI FAKTORY. PLAVÁNÍ V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ JE TŘEBA POČÍTAT MEZI DŮLEŽITÉ PROSTŘEDKY MENTÁLNÍ HYGIENY ČLOVĚKA. ZVLÁŠTĚ ÚSPĚŠNĚ NAPOMÁHÁ ZLEPŠOVÁNÍ STAVŮ SPOJENÝCH S PORUCHAMI VEGETATIVNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU, JAKO JE NESPAVOST, PŘEDRÁŽDĚNOST, DEPRESE.

8. PLAVÁNÍ PATŘÍ MEZI CYKLICKÁ CVIČENÍ, KTERÁ PROVÁDĚNÁ DOSTATEČNĚ DLOUHOU DOBU PŘIMĚŘENOU INTENZITOU STIMULUJÍ ČINNOST PŘEDEVŠÍM SRDCE A PLIC. TO SE PROJEVUJE CELKOVĚ PŘÍZNIVÝMI ÚČINKY NA ORGANISMUS, PŘEDEVŠÍM ROZVOJI VYTRVALOSTNÍ KAPACITY.

9. BEZVÝZNAMNÁ NENÍ TÉŽ OKOLNOST, ŽE SAMOTNÉ PLAVÁNÍ JE TĚLOVÝCHOVNÁ AKTIVITA S NEJNIŽŠÍM ÚRAZOVÝM RIZIKEM.

10. JEDNOU Z PŘEDNOSTÍ PLAVÁNÍ VE SROVNÁNÍ S JINÝMI POHYBOVÝMI AKTIVITAMI JE MOŽNOST JEHO ŠIROKÉHO A TRVALÉHO VYUŽÍVÁNÍ OD NEJÚTLEJŠÍHO DĚTSTVÍ AŽ DO POZDNÍHO STÁŘÍ.

PLAVÁNÍ JAKO SOCIALIZAČNÍ ČINITEL:

PLAVÁNÍ JE ČASTO JEDNOU Z PRVNÍCH POHYBOVÝCH AKTIVIT, SE KTERÝMI SE DÍTĚ VE SVÉM VÝVOJI SEZNAMUJE FORMOU ORGANIZOVANÉ VÝUKY, JEŽ MÁ VŠECHNY ZNAKY SOCIÁLNÍHO UČENÍ. INTERAKČNÍ CHARAKTER TÉTO VÝUKY POSKYTUJE DĚTEM PRVNÍ PŘÍLEŽITOST K NAVAZOVÁNÍ SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ MEZI PEDAGOGEM A DÍTĚTEM A MEZI ČLENY DĚTSKÉHO KOLEKTIVU NAVZÁJEM. VÝZNAM TÉTO OKOLNOSTI PODTRHUJE SKUTEČNOST, ŽE SOCIÁLNÍ ZKUŠENOSTI PRVNÍCH ŠESTI LET ŽIVOTA DÍTĚTE VÝRAZNĚ OVLIVŇUJÍ SOCIÁLNÍ ZAŘAZENÍ JEDINCE V POZDĚJŠÍM VĚKU A POZNAMENÁVAJÍ CELÝ VÝVOJ JEHO OSOBNOSTI.

KROMĚ VLASTNÍ VÝUKY MOTORICKÝM DOVEDNOSTEM DOCHÁZÍ PŘI VÝUCE PLAVÁNÍ TÉŽ KE KULTIVACI DÍTĚTE VE SMYSLU OSVOJOVÁNÍ SI SYSTÉMU HYGIENICKÝCH NÁVYKŮ, VŠEOBECNĚ UZNÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ.

V SOUVISLOSTI S POČÁTEČNÍMI OBTÍŽENI VÝUKY, NÁROKY NA ADAPTACI ORGANIZMU V NOVÉM PROSTŘEDÍ A NUTNOSTÍ PŘEKONÁVAT RŮZNÉ PSYCHICKÉ ZÁBRANY, VEDE PLAVECKÁ VÝUKA K ROZVOJI MORÁLNĚ VOLNÍCH VLASTNOSTÍ HOUŽEVNATOST, CÍLEVĚDOMOST, KÁZEŇ, SEBEOVLÁDÁNÍ, SCHOPNOST PŘEKONÁVAT PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY.

DÍTĚ ZÍSKÁVÁ POCIT JISTOTY A TÍM ZVYŠUJE SVOJI SEBEDŮVĚRU A SEBEVĚDOMÍ. KROMĚ PŘÍJEMNÝCH PROŽITKŮ Z POHYBU VE VODĚ SE MU NA ZÁKLADĚ JEHO ÚSPĚŠNÝCH POKUSŮ DOSTÁVÁ I PRVNÍHO SPOLEČENSKÉHO UZNÁNÍ V PODOBĚ POCHVALY PEDAGOGA, ZÁVĚREČNÉHO DIPLOMU ČI JINÉ FORMY OCENĚNÍ JEHO SNAHY.